GEBRUIKSVOORWAARDEN

HOESTIE.NU PUBLIC BETA

Versie: 8 maart 2018

Hoestie.nu is een website die wordt geëxploiteerd door de sociaal belang behartigende instelling Stichting Hoestie (hierna ook: “wij” of een alternatief persoonlijk voornaamwoord). Stichting Hoestie is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68736053.

Het is de gebruiker van Hoestie.nu (hierna ook: “jij” of een alternatief persoonlijk voornaamwoord) toegestaan Hoestie.nu te gebruiken onder de navolgende voorwaarden.

1. Toepasselijkheid

1.1 Hoestie.nu stelt jou in staat om via een persoonlijke Hoestie.nu pagina op een besloten, veilige en overzichtelijke manier in contact te treden met andere gebruikers.

1.2 Deze gebruiksvoorwaarden bevatten de voorwaarden waaronder jij van Hoestie.nu gebruik mag maken. Lees de gebruiksvoorwaarden daarom aandachtig door voordat je Hoestie.nu gebruikt.

1.3 Het gebruik van Hoestie.nu omvat - maar is niet beperkt tot - het aanmaken van een account voor Hoestie.nu, het inloggen op Hoestie.nu en het delen en raadplegen van informatie op Hoestie.nu (hierna: “de Diensten”).

1.4 Door gebruikmaking van Hoestie.nu bevestig je dat je onze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat je ermee instemt. Indien je niet akkoord gaat met onze gebruiksvoorwaarden, mag je Hoestie.nu niet gebruiken.

1.5 Wij behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen wanneer wij dit noodzakelijk achten. Na kennisgeving van deze wijziging geldt elk gebruik door jou van Hoestie.nu als aanvaarding van de wijziging van deze gebruiksvoorwaarden.

2. Gebruikers

2.1 Hoestie.nu is in principe ontworpen voor gebruikers uit de volgende doelgroepen: (i) iedereen die gedurende een bepaalde periode in zijn/haar leven de naasten op de hoogte wil houden over zijn/haar gezondheidsreis, zonder informatie aan die mensen op te dringen, (ii) iedereen die op zoek is naar een manier om veilig, vrijblijvend en gelijkwaardig te communiceren in een besloten setting op een moment waarop communiceren juist extra lastig is, (iii) iedereen die tijdens een moeilijke periode graag overzicht houdt, tijd bespaart en op zoek is naar een centrale manier om zijn/haar gezondheidsreis te documenteren en (iv) iedereen die een zieke dierbare helpt met de communicatie en diens naasten op eenvoudige wijze wil informeren over zijn/haar gezondheidsreis.

2.2 Op Hoestie.nu worden drie soorten gebruikers onderscheiden: (i) Beheerders, (ii) Medebeheerders en (iii) Deelgenoten. Een Beheerder kan een persoonlijke Hoestie.nu pagina aanmaken en op de persoonlijke Hoestie.nu pagina informatie verstrekken over zijn/haar gezondheidsreis. Een Beheerder kan naasten uitnodigen om Deelgenoot te worden en de persoonlijke Hoestie.nu pagina te volgen. Een Beheerder kan een van de Deelgenoten aanwijzen als Medebeheerder.

2.3 Gebruikers kunnen zowel Beheerder, Medebeheerder als Deelgenoot zijn.

2.4 De gebruiker bepaalt zelf of en wanneer hij/zij deelneemt en/of bijdraagt aan een persoonlijke Hoestie.nu pagina.

2.5 De gebruiker is verantwoordelijk voor zijn/haar gebruik van de Diensten en de gevolgen daarvan.

2.6 Wij zijn niet verplicht om Hoestie.nu en informatie, handelingen en/of uitingen van gebruikers, te monitoren. Wij zijn niet verantwoordelijk en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor (de interpretatie van) informatie, handelingen en/of uitingen van gebruikers.

3. Account, persoonlijke pagina en kosten

3.1 Het gebruik van de Diensten is enkel mogelijk met een account.

3.2 Een Beheerder kan een account voor Hoestie.nu aanmaken en vervolgens een persoonlijke Hoestie.nu pagina aanmaken. Wanneer een Beheerder of Medebeheerder een naaste uitnodigt om een persoonlijke Hoestie.nu pagina te volgen, ontvangt de naaste hierover een e-mail. Via de link in de e-mail kan de naaste een account voor Hoestie.nu aanmaken. Na het aanmaken van een account, is de naaste Deelgenoot en volgt deze de persoonlijke Hoestie.nu pagina.

3.3 De gebruiker gaat ermee akkoord om ons actuele, volledige en juiste gegevens te verstrekken die ons in staat stellen een account te genereren en gebruik van de Diensten mogelijk te maken. De gebruiker stemt ermee in om zijn/haar account en andere informatie waar nodig zo spoedig mogelijk te updaten.

3.4 De gebruiker dient accountgegevens (waaronder gebruikersnaam en wachtwoord) vertrouwelijk te behandelen en mag accountgegevens niet verstrekken aan derden.

3.5 Alleen de Beheerder, eventuele Medebeheerder en zijn/haar Deelgenoten hebben toegang tot een persoonlijke Hoestie.nu pagina. Een persoonlijke Hoestie.nu pagina wordt niet geïndexeerd door zoekmachines. Ook heeft Hoestie.nu bewust geen eigen zoekfunctie waarmee gebruikers kunnen worden gevonden.

3.6 De Beheerder of Medebeheerder kan op elk moment besluiten om de persoonlijke Hoestie.nu pagina op te heffen via het menu ‘instellingen’.

3.7 Als de Beheerder of Medebeheerder één jaar lang niet heeft ingelogd, sturen wij aan hem/haar een e-mail met de vraag wat deze met de persoonlijke Hoestie.nu pagina wil doen. Bij nóg een jaar uitblijven van een antwoord of hernieuwde activiteit wordt de persoonlijke Hoestie.nu pagina automatisch en volledig verwijderd.

3.8 De gebruiker is verantwoordelijk voor het nemen van alle stappen die vereist zijn om toegang te krijgen tot Hoestie.nu en gebruik te maken van de Diensten. De gebruiker is er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via zijn/haar internetverbinding toegang krijgen tot Hoestie.nu en gebruik maken van de Diensten op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en dat zij zich hieraan houden.

3.9 Wij hebben het recht de gebruiker de toegang tot een persoonlijke Hoestie.nu pagina of een account (deels en/of tijdelijk) te blokkeren, indien wij redelijkerwijs van oordeel zijn dat de gebruiker tekortschiet of in het verleden is tekortgeschoten in de nakoming van (een deel van) deze gebruiksvoorwaarden.

3.10 Toegang tot Hoestie.nu en het gebruik van de Diensten is gratis.

4. Onze (intellectuele eigendoms)rechten

4.1 Wij en onze licentiehouders beschikken over alle rechten, aanspraken en belangen (met inbegrip van - doch niet uitsluitend - auteursrechten, handelsgeheimen en alle andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot Hoestie.nu, de Diensten en alle technische specificaties en eindgebruikersdocumentatie die door ons aan jou beschikbaar zijn gesteld en die in verband met Hoestie.nu worden gebruikt of door Hoestie.nu worden gegenereerd.

4.2 Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden aan jou zijn verleend. Wij behouden alle aanspraken en belangen met betrekking tot alle bestaande en toekomstige (intellectuele eigendoms)rechten. Wij mogen ook rechten van derden met wie wij overeenkomsten hebben gesloten in licentie geven.

4.3 Wij verlenen jou hierbij een niet-exclusieve licentie om Hoestie.nu te gebruiken (hierna: de ‘Licentie’), die door jou wordt aanvaard. Jij beschikt slechts over de beperkte gebruiksrechten met betrekking tot Hoestie.nu die uitdrukkelijk op grond van deze gebruiksvoorwaarden aan jou zijn verleend.

4.4 De Licentie is van kracht zodra jij een account hebt aangemaakt. Wij hebben het recht om de Licentie te beëindigen wanneer jij je niet houdt aan (een deel van) deze gebruiksvoorwaarden.

4.5 Na beëindiging van jouw account, wordt de op grond daarvan verleende Licentie beëindigd.

4.6 Jij stemt ermee in dat jij jouw rechten op grond van de Licentie niet mag overdragen, sublicentiëren, verpanden, verhuren of met anderen mag delen.

5. Jouw gegevens en (privacy- en intellectuele eigendoms)rechten

5.1 Hoestie.nu biedt functionaliteiten voor het delen en raadplegen van informatie zoals tekst en afbeeldingen (hierna: de “Gegevens”).

5.2 Bij het delen van Gegevens, kan sprake zijn van verwerking van persoonsgegevens. In ons Privacybeleid kun je lezen hoe wij Gegevens behandelen en hoe Gegevens worden opgeslagen.

5.3 Jij blijft de rechthebbende of de licentiehouder van alle (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot jouw Gegevens.

5.4 Wanneer jij gebruik maakt van een functie van Hoestie.nu voor het delen en raadplegen van Gegevens, ben jij voor die Gegevens verantwoordelijk en garandeer jij dat jij gerechtigd bent om gebruik te maken van die Gegevens en dat deze Gegevens geen inbreuk maken op rechten van een andere gebruiker of een derde, in het bijzonder privacyrechten en intellectuele eigendomsrechten.

5.5 Wij hebben het recht om jouw identiteit bekend te maken aan een andere gebruiker of een derde indien wij een formele schriftelijke klacht ontvangen waarin wordt verklaard dat Gegevens die door jou zijn gedeeld een inbreuk vormen op de rechten van de klager, in het bijzonder zijn/haar privacyrechten of intellectuele eigendomsrechten, of indien wij naar onze mening om een andere reden hiertoe juridisch verplicht zijn.

5.6 Wij zijn niet verplicht om (de inhoud of de juistheid van) Gegevens te monitoren. Wij zijn niet verantwoordelijk en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook, zoals directe schade, indirecte schade, bijzondere schade en/of gevolgschade dan wel daarmee verband houdende kosten en uitgaven, ongeacht de oorzaak daarvan, voor afgaan op en/of gebruik van (de inhoud of de juistheid van) Gegevens.

5.7 Wanneer je account wordt verwijderd, worden alle Gegevens volledig verwijderd.

5.8 Jij dient te allen tijde jouw eigen back-ups te maken van de Gegevens en andere gegevens.

6. Geen garanties voor de juistheid van informatie

6.1 Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens derden voor de inhoud of de juistheid van Gegevens die door gebruikers van Hoestie.nu zijn verstrekt.

6.2 Hoewel wij redelijkerwijs ons best doen om de door ons verstrekte informatie op Hoestie.nu te actualiseren, doen wij geen enkele toezegging en geven wij geen enkele garantie, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, dat de door ons verstrekte informatie op Hoestie.nu juist, volledig of up-to-date is.

7. Beschikbaarheid, gebruik en restricties

7.1 Wij garanderen niet dat Hoestie.nu altijd beschikbaar is of dat Hoestie.nu ononderbroken functioneert en vrij is van fouten of gebreken of dat de resultaten van Hoestie.nu up-to-date, volledig of juist zijn. Wij zijn jegens jou niet aansprakelijk indien Hoestie.nu om welke reden dan ook op bepaalde tijden of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is.

7.2 Wij behouden ons het recht voor om (de Diensten van) Hoestie.nu op te schorten, in te trekken, te beëindigen of te wijzigen. Wij zijn jegens jou niet aansprakelijk voor wijzigingen of gevolgen van opschorting, intrekking of stopzetting van (de Diensten van) Hoestie.nu.

7.3 Door Hoestie.nu te gebruiken, ga jij ermee akkoord dat jij geen van de volgende handelingen zult verrichten of pogingen daartoe zult ondernemen (of anderen zult toestaan deze handelingen te verrichten of pogingen daartoe te ondernemen):

a) het verspreiden, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, sublicentiëren of anderszins overdragen of aanbieden van Hoestie.nu voor welk commercieel doel dan ook;

b) het verwijderen of wijzigen van verwijzingen naar auteursrechten, vertrouwelijkheid of andere eigendomskennisgevingen en/of -aanduidingen;

c) het kopiëren van Hoestie.nu;

d) het wijzigen, vertalen of aanpassen van Hoestie.nu of het creëren van afgeleide werken daarvan;

e) het decompileren, demonteren of reverse-engineeren van Hoestie.nu, dan wel het achterhalen van de broncode, algoritmes, methoden, of technieken van Hoestie.nu;

f) het verstoren, beschadigen of onderbreken van de werking van veiligheidsgerelateerde functies van Hoestie.nu, het jezelf onbevoegd toegang verschaffen tot (delen van) Hoestie.nu of het beperken of hinderen van het gebruik daarvan door anderen;

g) het framen of spiegelen van delen van Hoestie.nu;

h) het verzamelen of opslaan van persoonsgegevens en Gegevens over gebruikers in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van ons Privacybeleid;

i) het gebruiken van Hoestie.nu en/of de Diensten, of een bepaalde functie daarvan, op een wijze die in strijd is of zou kunnen zijn met wettelijke bepalingen of met de rechten (met inbegrip van - doch niet uitsluitend -auteursrechten, handelsgeheimen of andere vormen van intellectuele eigendom) van gebruikers of (rechts)personen of die ons zou kunnen blootstellen aan juridische aansprakelijkheid;

j) het verrichten van handelingen die een beveiligingsrisico vormen voor Hoestie.nu of gebruikers.

7.4 Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde alle informatie die vereist is om te kunnen voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken, te monitoren, te bekijken, onder ons te houden en openbaar te maken.

8. Aansprakelijkheid, garanties en schadevergoeding

8.1 Jij bent verantwoordelijk voor jouw gebruik van Hoestie.nu en jouw gebruik van of het afgaan op alle Gegevens die jij deelt en/of raadpleegt en voor alle gevolgen – waaronder maar niet beperkt tot verlies of schade – daarvan.

8.2 Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet of enige andere vorm van aansprakelijkheid die op grond van het Nederlands recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

8.3 Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten we alle garanties of andere bedingen uit die van toepassing zijn op (de inhoud op van) Hoestie.nu en de Diensten, ongeacht of deze uitdrukkelijk of impliciet zijn verwoord.

8.4 Wij hebben geen controle over (de inhoud van) websites en/of bronnen die samen met Gegevens worden gedeeld of waarnaar wordt verwezen op Hoestie.nu. De inhoud van die websites en/of bronnen is niet noodzakelijkerwijs door ons goedgekeurd. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites en/of bronnen of voor verlies of schade die daaruit voortvloeit.

8.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die wordt veroorzaakt door een virus, een distributed denial-of-service -aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat jouw computerapparatuur, computerprogramma’s, Gegevens of ander materiaal dat jouw eigendom is, kan besmetten als gevolg van jouw gebruik van Hoestie.nu of het gebruik van Gegevens.

8.6 Jij stemt ermee in om ons te vrijwaren tegen alle aansprakelijkheid, kosten schade en uitgaven (met inbegrip van redelijke advocatenkosten) die voortvloeien uit of in verband staan met alle aanspraken van derden als gevolg van jouw niet-nakoming van deze gebruiksvoorwaarden.

9. Slotbepalingen

9.1 Indien een gedeelte van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig, onafdwingbaar of niet-bindend blijkt, blijft het resterende gedeelte daarvan onverminderd van kracht.

9.2 Indien wij verzuimen om de nakoming van een of meer voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden af te dwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van enig recht.

9.3 Indien de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden strijdig zijn met de bepalingen van onze andere policies, prevaleren deze gebruiksvoorwaarden.

9.4 De Nederlandse versie van deze gebruiksvoorwaarden is de enige officiële en juridisch bindende versie, ongeacht of een vertaling in een andere taal is of zal worden gemaakt.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op deze gebruiksvoorwaarden, de toegang tot Hoestie.nu en het gebruik van de Diensten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit doet geen afbreuk aan de bescherming van eventuele dwingendrechtelijke bepalingen van het land waarvan het recht van toepassing zou zijn bij afwezigheid van deze bepaling.

10.2 Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit of in verband staan met deze gebruiksvoorwaarden, de toegang tot Hoestie.nu en/of het gebruik van de Diensten, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Oost-Brabant (Nederland), tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechterlijk instantie aanwijzen.